กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต Orientation day held on 14-15 January 2017