ทุนการศึกษา Scholarship

ทุนการศึกษา

เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าศึกษาต่อในระดับดุษฎีบัณฑิต ทางโครงการได้เสนอทุนการศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสและได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากห้องเรียน โดยทางโครงการทุนการศึกษาที่เสนอแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 1. ทุนสนับสนุนนิสิตที่มีศักยภาพในการศึกษาตามที่โครงการฯ กำหนด 2.ทุนผู้ช่วยสอน   

1. ทุนสนับสนุนนิสิตที่มีศักยภาพในการศึกษาตามที่โครงการฯ กำหนด

นิสิตที่ได้รับทุนประเภทนี้จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาจำนวน 185,000 บาท ต่อภาคการศึกษาเป็นจำนวน 6 ภาคการศึกษา โดยนิสิตผู้ได้รับทุนนี้จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมส่วนต่างจำนวน 35,000 บาท (จากค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตามปกติจำนวน 220,000 บาท) โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบ 

2. ทุนนิสิตช่วยงาน

นิสิตในระดับปริญญาผู้เป็นนิสิตช่วยงานจะได้รับเงินสนับสนุนเป็นรายเดือนโดยได้รับเงินสนับสนุนประมาณเดือนละ 9,000 บาท โดยหน้าที่รับผิดชอบสำหรับนิสิตช่วยงานคือการเป็นผู้ช่วยอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาในระดับปริญญาตรี และรวมถึงภาระงานอันเกิดจากการสอนนั้น

 

Scholarship

To expand opportunity to study in doctoral degree, program provides scholarships to student in order to increase their affordability. There are 2 main scholarships that program provided consist of Scholarship for eligible student and teaching assistant scholarship

1. Scholarship for eligible student who achieved all requirements from Ph.D. program in Economic.

Students who obtained this scholarship will have right to be waived for their tuition fee at amount of 185,000 baths per semester. Therefore, they need to pay tuition fee for rest at 35,000 baths per semester. For the exact information see at link below.

2. Teaching assistant scholarship

Teaching assistant scholarships are awarded to students who volunteer to apply for teaching assistantships from the Department of Economics. This scholarship includes a monthly salary approximately 9,000 baths.