กิจกรรม Program Activities

กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนและกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการสำเร็จการศึกษา

1. กิจกรรมงานปฐมนิเทศและกิจกรรมเสริมสร้างกลุ่มสัมพันธ์

          กิจกรรมเพื่อสร้างโอกาสให้กับนิสิตใหม่ได้รู้จักคุ้นเคยกับเพื่อนร่วมชั้น, รุ่นพี่, อาจารย์ผู้สอน และรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานหรือช่วยประสานงาน โดยในกิจกรรมนี้ผู้เข้าร่วมจะได้รับฟังประสบการณ์จากอาจารย์ผู้สอนและรุ่นพี่ในหลายหลายด้านเช่น การเรียน การเตรียมตัวสอบ หรือแม้แต่ชีวิตในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ในงานดังกล่าวยังมีการแจ้งถึงเงื่อนไขข้อบังคับต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับนิสิตโดยคณะเจ้าหน้าที่โครงการทั้งในรูปแบบการบรรยายและเอกสาร

2. กิจกรรมแนะนำหลักสูตร

          กิจกรรมแนะนำหลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สำหรับผู้ที่มีความสนใจต้องการเข้าศึกษา โดยในโอกาสการแนะนำหลักสูตรนี้ ผู้เข้าร่วมจะรับทราบถึงโครงสร้างหลักสูตร ข้อกำหนดและคุณลักษณะสำหรับผู้สมัคร และตารางกิจการตลอดช่วงการศึกษา

3. การจัดอบรมเครื่องมือเทคนิคทางสถิติเชิงปฏิบัติการ

          สำหรับนักเศรษฐศาสตร์แล้วสิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถเลี่ยงได้คือการศึกษาเรื่องราวต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจ รวมถึงอธิบายสาเหตุและผลลัพธ์ของเหตุการณ์นั้นๆ ซึ่งเครื่องมือที่นักเศรษฐศาสตร์ใช้เพื่อหาผลลัพธ์ที่ไม่อาจโต้แย้งได้คือวิธีการทางเศรษฐมิติซึ่งเป็นวิธีการที่ตั้งอยู่บนฐานทฤษฎีของหลักสถิติ เพราะฉะนั้นการจัดการอบรมเครื่องมือดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญต่อนิสิตเพื่อเพิ่มเติมความกระจ่างชัดในเครื่องมือทางสถิติอันหลากหลาย

4. โครงการ THESIS CAMP

          โครงการค่ายวิทยานิพนธ์มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนางานวิทยานิพนธ์ของนิสิตอย่างลึกซึ้ง โดยการจัดเตรียมเวลาและสถานที่ให้ทั้งนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถอธิปรายถึงปัญหาและช่วยเร่งความก้าวหน้าของงานวิทยานิพนธ์นั้นๆ นอกจากนี้โครงการนี้ยังให้โอกาสที่ดีแก่นิสิตในการนำเสนอความก้าวหน้าของงานตนเองต่ออาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านเพื่อได้รับคำแนะนำที่มีประโยชน์

5. โครงการอบรมการอ่านบทความวิชาการภาษาอังกฤษ

          โครงการอบรมการอ่านบทความวิชาการภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับนิสิตปริญญาเอกเนื่องจากการอ่านและการทำความเข้าใจบทความเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นจุดเริ่มต้นของการได้รับแนวคิดใหม่ ดังนั้นการทำความเข้าใจในประเด็นที่สำคัญ ทฤษฎี และรวมถึงแนวทางการประยุกต์ของงานวิจัยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งสำหรับผู้อ่านบทความ โดยเฉพาะนิสิตผู้ต้องการนำสิ่งเหล่านั้นมาประยุกต์ในงานวิทยานิพนธ์ของตนเอง

6. โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ

          จากเงื่อนไขการจบการศึกษานั้น การมีความชำนาญในภาษาที่สองเป็นเงื่อนไขบังคับหนึ่ง ซึ่งภาษาที่เป็นที่นิยมของนิสิตที่ใช้เพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษาคือภาษาอังกฤษ โดยทางโครงการได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษจึงมีความประสงค์จัดการอบรมให้นิสิตมีความเข้มแข็งและพัฒนาการที่ดีในภาษาอังกฤษ

7. การฝึกอบรมการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับงานวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์

          วิทยานิพนธ์มีรูปแบบที่เป็นสิ่งเฉพาะและโครงสร้างที่เป็นมาตรฐาน ทั้งในการเขียนวิทยานิพนธ์ทั้งในประเทศและนานาชาติ ประกอบกับการตีพิมพ์ส่วนหนึ่งส่วนใดของงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตในวารสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการวางเป้าหมายตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ดังนั้นการอบรมการเขียนจะช่วยให้งานเขียนวิทยานิพนธ์ของนิสิตมีประสิทธิภาพและรูปแบบที่ถูกต้องตามรูปแบบงานวิชาการ

8. กิจกรรมอื่นๆ

Supportive Learning Environment Activities and Activities for Graduation Purpose.

1. Orientation day.

          The first day that new students have an opportunity to familiar with their classmate, seniors, teachers and people who concern about program. This day will let students known about many precious experiences from seniors in various aspects for example how to study, preparation for exams, and personal life at campus. Moreover regulations and conditions will be provided for students in both of document form and staffs oral explanations.

2. Ph.D. program open house.

          Open house is held for the purpose that introduces our program to whoever desires to study their Ph.D...This occasion will let participants to know the structure of Ph.D. program, qualification for admission and important schedule in that academic year.

3. Modern Econometric Application Training.

          It is inevitable for economists to find matters in economic system and try to explain what causes and its effects. The important tools which economists use to find the undisputable conclusion are econometric method, which has been back up by statistical theory. Therefore econometric application training is vital for our students to fulfill their enlightenment in various econometric tools.

4. Thesis Camps.

          This thesis camp aims at improving student dissertation profoundly. By setting the occasion for students and their advisors have relaxed time at the same decided time and the same decided place to discuss about problems and boost up the paper. Moreover this camp has the great opportunity for student to present their processing and/or result of their dissertation for many teachers in order to get precious recommendations.

5. Academic paper enlightenment workshop.

          Academic paper enlightenment workshop is momentous for Ph.D. student because Reading and enlightenment academic papers are the most important for the first step to gain source of idea. Understanding in paper core concept, theory and also its application is very important for readers, who want to apply or use some concepts of it to their own academic paper, to gain the enlightenment enough to be eligible information to find the answer of the objectives of their study.

6. Preparation of English for Academic Purpose workshop.

          According to the one of graduation requirements of Ph.D. program, which students have to succeed is second language requirement. The most famous foreign language, nearly 100 percent, students used to pass this language requirement is English. Program realize about how important of English so we will provide workshop for students to strengthen their language, English, skill.

7. Dissertation writing practice training.

          Dissertation has unique and standard structure for both of domestic and internal dissertation form. One of program’s requirements is to publish the part of student paper in famous journals, especially focused to publish in international standard journal. Dissertation writing practice training is held for students to help them write their paper effectively and having correctly formed academic paper.

8. Others activities

          Program will also provide many workshops and trainings depended on the circumstances, based on the objective to help our students to be ideal Ph.D. students.